Dakar


AUDI - Dakar
Featuring Wang Yibo
CLIENT: Audi
AGENCY: Saatchi & Saatchi
AGENCY CREATIVE: DaTou
AGENCY PRODUCER: Haze、Yangyang
EXECUTIVE PRODUCER: Alex、Olivia
DIRECTOR: Fu Binbin
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY: Fu Binbin
ART DIRECTOR: Chen Ao
PRODUCTION MANAGER: Jacky、Yu Bo
POST PRODUCER: Yuri
TC: Chen Zhen
MIXING: Fantasy Music - Jeff
ONLINE: Xiao Li
EDITOR: Yan Jing