Verano Pro "Duplex"


BUICK - Verano Pro "Duplex"
Client: Buick
Agency: McCann 
Director: Zhou Ning 
Dop: Shen Yang
EP: Jacky Yao